حضور غیرقانونی ورزشکاران ایرانی در مسابقات MMA ارمنستان بررسی می‌شود

حضور غیرقانونی ورزشکاران ایرانی در مسابقات MMA ارمنستان بررسی می‌شود

یک تیم ویژه در فدراسیون کاراته برای بررسی موضوع حضور غیرقانونی ورزشکاران ایرانی در رقابت های MMA ارمنستان تشکیل شد.

حضور غیرقانونی ورزشکاران ایرانی در مسابقات MMA ارمنستان بررسی می‌شود

(image)

یک تیم ویژه در فدراسیون کاراته برای بررسی موضوع حضور غیرقانونی ورزشکاران ایرانی در رقابت های MMA ارمنستان تشکیل شد.
حضور غیرقانونی ورزشکاران ایرانی در مسابقات MMA ارمنستان بررسی می‌شود

wolrd press news