حضور رسانه‌های منتقد به اندازه حامیان دولت، ضروری و مفید است

حضور رسانه‌های منتقد به اندازه حامیان دولت، ضروری و مفید است

رئیس جمهور بر ضرورت تقویت ارتباط دولت و رسانه تاکید کرد و گفت: حضور رسانه منتقد منصف به اندازه رسانه‌های حامی دولت، ضروری و مفید است.

حضور رسانه‌های منتقد به اندازه حامیان دولت، ضروری و مفید است

(image)

رئیس جمهور بر ضرورت تقویت ارتباط دولت و رسانه تاکید کرد و گفت: حضور رسانه منتقد منصف به اندازه رسانه‌های حامی دولت، ضروری و مفید است.
حضور رسانه‌های منتقد به اندازه حامیان دولت، ضروری و مفید است

موزیک سرا