حضور دانشجویان جهادگر دانشگاه اراک در منطقه شراء

حضور دانشجویان جهادگر دانشگاه اراک در منطقه شراء

گروهی از دانشجویان جهادگر دانشگاه اراک با حضور در شهرستان خنداب با استفاده از کمک‌های مردمی در حال ساخت مسکن برای محرومین این منطقه هستند.

حضور دانشجویان جهادگر دانشگاه اراک در منطقه شراء

(image)

گروهی از دانشجویان جهادگر دانشگاه اراک با حضور در شهرستان خنداب با استفاده از کمک‌های مردمی در حال ساخت مسکن برای محرومین این منطقه هستند.
حضور دانشجویان جهادگر دانشگاه اراک در منطقه شراء

پرشین موزیک