حضور «حشد الشعبی» تضمین کننده اقتدار و امنیت عراق است

حضور «حشد الشعبی» تضمین کننده اقتدار و امنیت عراق است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح حضور حشد الشعبی را تضمین‌کننده اقتدار، امنیت و ثبات داخلی عراق دانست.

حضور «حشد الشعبی» تضمین کننده اقتدار و امنیت عراق است

(image)

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح حضور حشد الشعبی را تضمین‌کننده اقتدار، امنیت و ثبات داخلی عراق دانست.
حضور «حشد الشعبی» تضمین کننده اقتدار و امنیت عراق است

شبکه خانگی