حزبی که یک بهایی رئیسش بود

حزبی که یک بهایی رئیسش بود

حزب ايران‌نوين، يك حزب واقعي نبود. مرام و مسلك و عقيدة حزبي در آن جايي نداشت. به همين دليل خيلي زود به كانوني براي تجمع فرصت‌طلبان و مقام‌پرستان فاسد تبديل شد و روز به روز هم گسترش يافت.

حزبی که یک بهایی رئیسش بود

(image)

حزب ايران‌نوين، يك حزب واقعي نبود. مرام و مسلك و عقيدة حزبي در آن جايي نداشت. به همين دليل خيلي زود به كانوني براي تجمع فرصت‌طلبان و مقام‌پرستان فاسد تبديل شد و روز به روز هم گسترش يافت.
حزبی که یک بهایی رئیسش بود

بک لینک رنک 6

فانتزی