حال همه بچه های انقلاب خوب است

حال همه بچه های انقلاب خوب است

سید محمد علی صدری نیا نوشت: دکتر سلام زبان گویای جماعتی شده است که این روزها بغض فروخورده کم ندارند از “بعضی از حکمرانانی” که کیلومترها از مسیر انقلاب فاصله گرفته اند. از حال کارگردان دکتر سلام تا حال آن جانباز شیمیایی عزیز، از حال مسئولان سیاسی حاضر در جشن و تا حال سربازان لب مرز انقلاب اسلامی… حال همه بچه های انقلاب خوب است.

حال همه بچه های انقلاب خوب است

(image)

سید محمد علی صدری نیا نوشت: دکتر سلام زبان گویای جماعتی شده است که این روزها بغض فروخورده کم ندارند از “بعضی از حکمرانانی” که کیلومترها از مسیر انقلاب فاصله گرفته اند. از حال کارگردان دکتر سلام تا حال آن جانباز شیمیایی عزیز، از حال مسئولان سیاسی حاضر در جشن و تا حال سربازان لب مرز انقلاب اسلامی… حال همه بچه های انقلاب خوب است.
حال همه بچه های انقلاب خوب است

اخبار دنیای دیجیتال