جو روانی حاکم برخی نمایندگان را از حضور در کمیسیون فرهنگی بازداشته است

جو روانی حاکم برخی نمایندگان را از حضور در کمیسیون فرهنگی بازداشته است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: نمایندگان مجلس باید برای مقابله با ترافیک حضور نمایندگان در برخی از کمیسیون‌های خاص آئین نامه داخلی مجلس را اصلاح کنند.

جو روانی حاکم برخی نمایندگان را از حضور در کمیسیون فرهنگی بازداشته است

(image)

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: نمایندگان مجلس باید برای مقابله با ترافیک حضور نمایندگان در برخی از کمیسیون‌های خاص آئین نامه داخلی مجلس را اصلاح کنند.
جو روانی حاکم برخی نمایندگان را از حضور در کمیسیون فرهنگی بازداشته است

مجله اینترنتی