جهانگیری: راه اندازی تولید اراده و خواست نظام است

جهانگیری: راه اندازی تولید اراده و خواست نظام است

معاون اول رئیس جمهوری در جلسه کارگروه ملی به تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرد: راه اندازی تولید داخلی اراده و خواست نظام است و حتماً باید عملیاتی شود.

جهانگیری: راه اندازی تولید اراده و خواست نظام است

(image)

معاون اول رئیس جمهوری در جلسه کارگروه ملی به تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرد: راه اندازی تولید داخلی اراده و خواست نظام است و حتماً باید عملیاتی شود.
جهانگیری: راه اندازی تولید اراده و خواست نظام است

دانلود سرا