جنبش عدالتخواه بازداشت کامیون‌دار معترض به وجود فساد در شبکه حمل و نقل را پیگیری می‌کند/ راه‌اندازی سامانه شفافیت بار و نوبت‌دهی آنلاین برای بارگیری

جنبش عدالتخواه بازداشت کامیون‌دار معترض به وجود فساد در شبکه حمل و نقل را پیگیری می‌کند/ راه‌اندازی سامانه شفافیت بار و نوبت‌دهی آنلاین برای بارگیری

نشست خبری «بررسی فساد در سیستم حمل و نقل کشور و مبارزه با آن» به میزبانی جنبش عدالتخواه دانشجویی و با حضور جمعی از کامیون‌داران معترض به فساد در بخش حمل و نقل برگزار شد.

جنبش عدالتخواه بازداشت کامیون‌دار معترض به وجود فساد در شبکه حمل و نقل را پیگیری می‌کند/ راه‌اندازی سامانه شفافیت بار و نوبت‌دهی آنلاین برای بارگیری

(image)

نشست خبری «بررسی فساد در سیستم حمل و نقل کشور و مبارزه با آن» به میزبانی جنبش عدالتخواه دانشجویی و با حضور جمعی از کامیون‌داران معترض به فساد در بخش حمل و نقل برگزار شد.
جنبش عدالتخواه بازداشت کامیون‌دار معترض به وجود فساد در شبکه حمل و نقل را پیگیری می‌کند/ راه‌اندازی سامانه شفافیت بار و نوبت‌دهی آنلاین برای بارگیری

bluray movie download