جلسه شورای صنفی با رئیس دانشگاه زنجان برگزار شد

جلسه اعضای هیات رئیسه دانشگاه با اعضای جدید شورای صنفی دانشجویان در سالن جلسات اندیشه دانشگاه زنجان برگزار گردید.