جشنواره بین المللی خوارزمی برگزیدگان خود را شناخت

برگزیدگان بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی معرفی شدند.