جزئیات پرداخت عوارض طرح ترافیک ۹۵

مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک، جزئیات نحوه دریافت عوارض طرح ترافیک سالانه را تشریح کرد.