جزئیات پاکسازی ۴ منطقۀ استراتژیک در ریف دمشق

جزئیات پاکسازی ۴ منطقۀ استراتژیک در ریف دمشق

ارتش سوریه با پشتیبانی نیروهای همپیمان خود ۴ منطقه استراتژیک را در غوطه شرقی در استان ریف دمشق آزاد کرد.

جزئیات پاکسازی ۴ منطقۀ استراتژیک در ریف دمشق

(image)

ارتش سوریه با پشتیبانی نیروهای همپیمان خود ۴ منطقه استراتژیک را در غوطه شرقی در استان ریف دمشق آزاد کرد.
جزئیات پاکسازی ۴ منطقۀ استراتژیک در ریف دمشق

ganool review