جبهه­‌ی شیطان بداند «بحـر» ما/ مردمش هم خون و ایرانی است او

جبهه­‌ی شیطان بداند «بحـر» ما/ مردمش هم خون و ایرانی است او

شاعران کشور این روزها شعرهایشان را برای رهبر شیعیان بحرین که توسط رژیم آل خلیفه تحت فشار قرار دارد می‌سرایند.

جبهه­‌ی شیطان بداند «بحـر» ما/ مردمش هم خون و ایرانی است او

(image)

شاعران کشور این روزها شعرهایشان را برای رهبر شیعیان بحرین که توسط رژیم آل خلیفه تحت فشار قرار دارد می‌سرایند.
جبهه­‌ی شیطان بداند «بحـر» ما/ مردمش هم خون و ایرانی است او

ماشین های جدید