جان کری: آمریکا و اروپا برای مقابله با تروریسم باید تبادل اطلاعات را افزایش دهند

جان کری: آمریکا و اروپا برای مقابله با تروریسم باید تبادل اطلاعات را افزایش دهند

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش مدتی است پیشنهاد کرده است اروپا یک سامانه به اشتراک گذاری گسترده تر اطلاعات را برای مقابله با حملات تروریستی اجراء کند.

جان کری: آمریکا و اروپا برای مقابله با تروریسم باید تبادل اطلاعات را افزایش دهند

(image)

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش مدتی است پیشنهاد کرده است اروپا یک سامانه به اشتراک گذاری گسترده تر اطلاعات را برای مقابله با حملات تروریستی اجراء کند.
جان کری: آمریکا و اروپا برای مقابله با تروریسم باید تبادل اطلاعات را افزایش دهند

اتومبیل

آگهی استخدام