تکمیل زنجیره فولاد در کشور یکی از برنامه‌های اساسی دولت در ستاد اقتصاد مقاومتی است

تکمیل زنجیره فولاد در کشور یکی از برنامه‌های اساسی دولت در ستاد اقتصاد مقاومتی است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تکمیل زنجیره فولاد در کشور یکی از برنامه‌های اساسی دولت در ستاد اقتصاد مقاومتی است که به وزارت صنعت معدن و تجارت هم ابلاغ شده است.

تکمیل زنجیره فولاد در کشور یکی از برنامه‌های اساسی دولت در ستاد اقتصاد مقاومتی است

(image)

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تکمیل زنجیره فولاد در کشور یکی از برنامه‌های اساسی دولت در ستاد اقتصاد مقاومتی است که به وزارت صنعت معدن و تجارت هم ابلاغ شده است.
تکمیل زنجیره فولاد در کشور یکی از برنامه‌های اساسی دولت در ستاد اقتصاد مقاومتی است