توهین یار غار دیروز فائزه هاشمی به شعائر عاشورا !

توهین یار غار دیروز فائزه هاشمی به شعائر عاشورا !

شادی صدر همکار پیشین فائزه هاشمی در روزنامه زن که سال هاست از همجنس بازان، فیمینیست ها و تجزیه طلبان حمایت می نماید در اقدامی به هتاکی به مقدسات دینی پرداخته است.

توهین یار غار دیروز فائزه هاشمی به شعائر عاشورا !

(image)

شادی صدر همکار پیشین فائزه هاشمی در روزنامه زن که سال هاست از همجنس بازان، فیمینیست ها و تجزیه طلبان حمایت می نماید در اقدامی به هتاکی به مقدسات دینی پرداخته است.
توهین یار غار دیروز فائزه هاشمی به شعائر عاشورا !

bluray movie download