توضیحات وزارت علوم در خصوص جنجال استاد اخراجی دانشگاه خواجه نصیر

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در پاسخ به جنجال‌های اخیر رسانه‌ای اکسیری فر یکی از اعضای سابق هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی توضیحاتی را ارائه کرد.