تودیع و معارفه در دانشگاه خرمشهر تا تجدید عهد با شهدای دانشجو

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز برای اولین بار در طول وزارت خود برای حضور در یادمان شهدای هویزه و همچنین حضور در شورای دانشگاه های شهید چمران اهواز و علوم و فنون دریایی خرمشهر وارد خوزستان شد.