توجه به سلامت روستانشینان از برنامه‌های مهم دولت است

مشاور معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: توجه به سلامت روستانشینان از برنامه‌های مهم دولت و یکی از علل پیشگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهرهاست.