توافق «گروه ۷» در خصوص مقابله با تأمین مالی تروریسم در جهان

توافق «گروه ۷» در خصوص مقابله با تأمین مالی تروریسم در جهان

وزرای دارایی گروه هفت کشور صنعتی جهان در خصوص مقابله با تأمین مالی گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی به توافق رسیدند.

توافق «گروه ۷» در خصوص مقابله با تأمین مالی تروریسم در جهان

(image)

وزرای دارایی گروه هفت کشور صنعتی جهان در خصوص مقابله با تأمین مالی گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی به توافق رسیدند.
توافق «گروه ۷» در خصوص مقابله با تأمین مالی تروریسم در جهان

ganool review