توافق آمریکا با ایران به قصد گشودن دوره‌ای جدید در روابط نبود

سوزان رایس، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل و مشاور امنیتی کنونی رییس جمهور آمریکا گفت: توافق ایران هرگز از اساس به قصد گشودن دوره‌ای جدید در روابط بین ایران و آمریکا نبود.