تنها راه خروج از رکود، تورم و بیکاری اجرای اقتصاد مقاومتی است

تنها راه خروج از رکود، تورم و بیکاری اجرای اقتصاد مقاومتی است

جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ماسال گفت: باید دولت مردان توجه داشته باشند که تنها راه علاج خروج از رکود و تورم و بیکاری جوانان و بهبود معیشت،اجرای اقتصاد مقاومتی است.

تنها راه خروج از رکود، تورم و بیکاری اجرای اقتصاد مقاومتی است

(image)

جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ماسال گفت: باید دولت مردان توجه داشته باشند که تنها راه علاج خروج از رکود و تورم و بیکاری جوانان و بهبود معیشت،اجرای اقتصاد مقاومتی است.
تنها راه خروج از رکود، تورم و بیکاری اجرای اقتصاد مقاومتی است

bluray movie download

روزنامه قانون