تنها راه ارتباطی نوار غزه با جهان باز شد

تنها راه ارتباطی نوار غزه با جهان باز شد

گذرگاه رفح در مرز غزه پس از چندین هفته، امروز به صورت دوطرفه بازگشایی شد.

تنها راه ارتباطی نوار غزه با جهان باز شد

(image)

گذرگاه رفح در مرز غزه پس از چندین هفته، امروز به صورت دوطرفه بازگشایی شد.
تنها راه ارتباطی نوار غزه با جهان باز شد

فروش بک لینک

عکس