تمجید فدراسیون جهانی کشتی از حسن یزدانی

تمجید فدراسیون جهانی کشتی از حسن یزدانی

فدراسیون جهانی کشتی اعلام کرده سات که حسن یزدانی با سپری کردن تنها نیمی از وقت عادی کشتی به فینال المپیک صعود کرده است.

تمجید فدراسیون جهانی کشتی از حسن یزدانی

(image)

فدراسیون جهانی کشتی اعلام کرده سات که حسن یزدانی با سپری کردن تنها نیمی از وقت عادی کشتی به فینال المپیک صعود کرده است.
تمجید فدراسیون جهانی کشتی از حسن یزدانی

باران فیلم