تلگرام، موبوگرام را تهدید کرد!

تلگرام، موبوگرام را تهدید کرد!
تلگرام در اقدام تازه‌ای ورژن موبوگرام خودش را تخریب کرد!

تلگرام، موبوگرام را تهدید کرد!

تلگرام در اقدام تازه‌ای ورژن موبوگرام خودش را تخریب کرد!
تلگرام، موبوگرام را تهدید کرد!