تفکر بسیجی در فراسوی مرزها مخمصه بزرگ دشمنان شده

تفکر بسیجی در فراسوی مرزها مخمصه بزرگ دشمنان شده

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای با پاسداشت حماسه آزادسازی خرمشهر اعلام کرد: تردیدی نیست نهادینه شدن راهبرد مقاومت و نفوذ روحیه و تفکر بسیجی امروز در فراسوی مرزهای ایران اسلامی مخمصه بزرگ دشمنان اسلام ناب در منطقه را رقم زده است.

تفکر بسیجی در فراسوی مرزها مخمصه بزرگ دشمنان شده

(image)

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای با پاسداشت حماسه آزادسازی خرمشهر اعلام کرد: تردیدی نیست نهادینه شدن راهبرد مقاومت و نفوذ روحیه و تفکر بسیجی امروز در فراسوی مرزهای ایران اسلامی مخمصه بزرگ دشمنان اسلام ناب در منطقه را رقم زده است.
تفکر بسیجی در فراسوی مرزها مخمصه بزرگ دشمنان شده

تکنولوژی جدید