تفتیان در دوی ۱۰۰ متر سوم شد/ نماینده ایران در انتظار صعود

تفتیان در دوی ۱۰۰ متر سوم شد/ نماینده ایران در انتظار صعود

دونده دوی ۱۰۰ متر ایران در مسابقات المپیک در گروه خود سوم شد و باید در انتظار نتایج نهایی باقی بماند.

تفتیان در دوی ۱۰۰ متر سوم شد/ نماینده ایران در انتظار صعود

(image)

دونده دوی ۱۰۰ متر ایران در مسابقات المپیک در گروه خود سوم شد و باید در انتظار نتایج نهایی باقی بماند.
تفتیان در دوی ۱۰۰ متر سوم شد/ نماینده ایران در انتظار صعود

مدلینگ