تغییر مکان برگزاری نمازجمعه تهران

تغییر مکان برگزاری نمازجمعه تهران

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران از این هفته تا اوایل ماه رمضان در دانشگاه تهران برگزار می شود.

تغییر مکان برگزاری نمازجمعه تهران

(image)

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران از این هفته تا اوایل ماه رمضان در دانشگاه تهران برگزار می شود.
تغییر مکان برگزاری نمازجمعه تهران

عکس

مجله اینترنتی