تغییر محل دانشگاه ابرار در اولویت نبود/ بدلیل جنسیت دانشجویان به دنبال تامین مکانی ثابت در جایی مطمئن رفتیم

تغییر محل دانشگاه ابرار در اولویت نبود/ بدلیل جنسیت دانشجویان به دنبال تامین مکانی ثابت در جایی مطمئن رفتیم

رئیس دانشگاه ابرار در خصوص جابه‌جایی اجباری این دانشگاه و ابراز نگرانی دانشجویان در مورد دسترسی وسایل نقلیه عمومی به مکان جدید پیامی صادر کرد.

تغییر محل دانشگاه ابرار در اولویت نبود/ بدلیل جنسیت دانشجویان به دنبال تامین مکانی ثابت در جایی مطمئن رفتیم

(image)

رئیس دانشگاه ابرار در خصوص جابه‌جایی اجباری این دانشگاه و ابراز نگرانی دانشجویان در مورد دسترسی وسایل نقلیه عمومی به مکان جدید پیامی صادر کرد.
تغییر محل دانشگاه ابرار در اولویت نبود/ بدلیل جنسیت دانشجویان به دنبال تامین مکانی ثابت در جایی مطمئن رفتیم

اتوبیوگرافی