تصمیم درباره استیضاح فانی براساس عملکرد وی است

تصمیم درباره استیضاح فانی براساس عملکرد وی است

نماینده الیگودرز در مجلس گفت: هرگونه تصمیمی درباره استیضاح وزیر آموزش و پرورش باید فارغ از نگاه‌های سیاسی و بر اساس عملکرد واقعی وزیر و همکارانش اتخاذ شود.

تصمیم درباره استیضاح فانی براساس عملکرد وی است

(image)

نماینده الیگودرز در مجلس گفت: هرگونه تصمیمی درباره استیضاح وزیر آموزش و پرورش باید فارغ از نگاه‌های سیاسی و بر اساس عملکرد واقعی وزیر و همکارانش اتخاذ شود.
تصمیم درباره استیضاح فانی براساس عملکرد وی است