تشکیل شورای صنفی در تمامی دانشگاه‌ها قبل از آغاز سال تحصیلی

تشکیل شورای صنفی در تمامی دانشگاه‌ها قبل از آغاز سال تحصیلی

معاون سازمان امور دانشجویان گفت: تمامی دانشگاه‌ها باید قبل از سال تحصیلی جدید انتخابات شورای صنفی را برگزار کنند.

تشکیل شورای صنفی در تمامی دانشگاه‌ها قبل از آغاز سال تحصیلی

(image)

معاون سازمان امور دانشجویان گفت: تمامی دانشگاه‌ها باید قبل از سال تحصیلی جدید انتخابات شورای صنفی را برگزار کنند.
تشکیل شورای صنفی در تمامی دانشگاه‌ها قبل از آغاز سال تحصیلی

آلرژی و تغذیه