تزلزل در کابینه جدید نتانیاهو

تزلزل در کابینه جدید نتانیاهو

نفتالی بنت تهدید کرد انتصاب لیبرمن در سمت جدید را وتو می کند.

تزلزل در کابینه جدید نتانیاهو

(image)

نفتالی بنت تهدید کرد انتصاب لیبرمن در سمت جدید را وتو می کند.
تزلزل در کابینه جدید نتانیاهو

تلگرام