ترکش کی‌روش به مدیر ورزشگاه آزادی گرفت

ترکش کی‌روش به مدیر ورزشگاه آزادی گرفت

نیکوخصال اخیرا با کارلوس کی روش درگیری رسانه ای پیدا کرده بود.

ترکش کی‌روش به مدیر ورزشگاه آزادی گرفت

(image)

نیکوخصال اخیرا با کارلوس کی روش درگیری رسانه ای پیدا کرده بود.
ترکش کی‌روش به مدیر ورزشگاه آزادی گرفت

wolrd press news