ترامپ ۲ شورای مشورتی را منحل کرد

ترامپ ۲ شورای مشورتی را منحل کرد
رئیس جمهور آمریکا در توئیتر خود اعلام کرد دو شورای مشورتی را منحل کرده است.

ترامپ ۲ شورای مشورتی را منحل کرد

رئیس جمهور آمریکا در توئیتر خود اعلام کرد دو شورای مشورتی را منحل کرده است.
ترامپ ۲ شورای مشورتی را منحل کرد