تدوین سند مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی

تدوین سند مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی

مدیرعامل سازمان رفاه،خدمات و مشارکت های شهرداری تهران از تدوین سند مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه های اقتصادی خبر داد.

تدوین سند مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی

(image)

مدیرعامل سازمان رفاه،خدمات و مشارکت های شهرداری تهران از تدوین سند مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه های اقتصادی خبر داد.
تدوین سند مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی

ganool review