تداوم بارندگی‌ها و امکان وقوع سیل در شرق کشور

تا پایان هفته بارندگی ها در شرق، جنوب شرق و برخی نقاط جنوبی کشور تا پایان هفته ادامه دارد.