تخلیه ارتفاعات عرسال از جبهه النصره به پایان رسید

تخلیه ارتفاعات عرسال از جبهه النصره به پایان رسید
آخرین اتوبوس حامل اعضای گروه تروریستی جبهه النصره و خانواده های آنها ارتفاعات عرسال لبنان را ترک کردند.

تخلیه ارتفاعات عرسال از جبهه النصره به پایان رسید

آخرین اتوبوس حامل اعضای گروه تروریستی جبهه النصره و خانواده های آنها ارتفاعات عرسال لبنان را ترک کردند.
تخلیه ارتفاعات عرسال از جبهه النصره به پایان رسید