تحویل کامل اس ۳۰۰ به ایران تا پایان سال ۲۰۱۶

تحویل کامل اس ۳۰۰ به ایران تا پایان سال ۲۰۱۶

جمالی نوبندگانی گفت: به نظر می‌رسد که حال با توجه به اجرای تعهدات از سوی روسیه در خصوص سامانه S۳۰۰، دیگر موضوع دریافت خسارت تأخیر در میان نباشد.

تحویل کامل اس ۳۰۰ به ایران تا پایان سال ۲۰۱۶

(image)

جمالی نوبندگانی گفت: به نظر می‌رسد که حال با توجه به اجرای تعهدات از سوی روسیه در خصوص سامانه S۳۰۰، دیگر موضوع دریافت خسارت تأخیر در میان نباشد.
تحویل کامل اس ۳۰۰ به ایران تا پایان سال ۲۰۱۶

خبر فرهنگیان