تحلیل دانشجویی پیرامون انتخابات آمریکا

تحلیل دانشجویی پیرامون انتخابات آمریکا

اگر به رفتار دستگاه دیپلماسی ایران در چند ماه اخیر نگاه کنید خواهید دید ارتباطی بین پیروزی کلینتون و دوران پسابرجام در ایران وجود دارد که می‌توان این ارتباط را در پرونده سیامک نمازی، نایاک، بروکینگز و کمپین های تبلیغاتی که برای کلینتون برپا کردند، جست وجو کرد و به عبارتی می‌توان گفت تمام رشته‌های دولت با پیروزی ترامپ برباد رفته است!

تحلیل دانشجویی پیرامون انتخابات آمریکا

(image)

اگر به رفتار دستگاه دیپلماسی ایران در چند ماه اخیر نگاه کنید خواهید دید ارتباطی بین پیروزی کلینتون و دوران پسابرجام در ایران وجود دارد که می‌توان این ارتباط را در پرونده سیامک نمازی، نایاک، بروکینگز و کمپین های تبلیغاتی که برای کلینتون برپا کردند، جست وجو کرد و به عبارتی می‌توان گفت تمام رشته‌های دولت با پیروزی ترامپ برباد رفته است!
تحلیل دانشجویی پیرامون انتخابات آمریکا