تحریم دانشگاه‌های نروژ برای دانشجویان ایرانی برداشته شد

تحریم دانشگاه‌های نروژ برای دانشجویان ایرانی برداشته شد

وزارت خارجه نروژ با صدور دستورالعملی تحریم ورود دانشجویان ایرانی به دانشگاه های این کشور برای تحصیل در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای را لغو کرد.

تحریم دانشگاه‌های نروژ برای دانشجویان ایرانی برداشته شد

(image)

وزارت خارجه نروژ با صدور دستورالعملی تحریم ورود دانشجویان ایرانی به دانشگاه های این کشور برای تحصیل در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای را لغو کرد.
تحریم دانشگاه‌های نروژ برای دانشجویان ایرانی برداشته شد

موسیقی