تحریم‌های نفتی به اقتصاد ایران کمک کرد

تحریم‌های نفتی به اقتصاد ایران کمک کرد

کارشناسان شرکت‌کننده در کنفرانس لندن می‌گویند تحریم‌های نفتی وضع‌شده علیه ایران به بهانه برنامه هسته‌ای به اقتصاد ایران کمک کرده است.

تحریم‌های نفتی به اقتصاد ایران کمک کرد

(image)

کارشناسان شرکت‌کننده در کنفرانس لندن می‌گویند تحریم‌های نفتی وضع‌شده علیه ایران به بهانه برنامه هسته‌ای به اقتصاد ایران کمک کرده است.
تحریم‌های نفتی به اقتصاد ایران کمک کرد

استخدام