تجمع‌کنندگان دانشگاه سیستان و بلوچستان خواستار برخورد با بی‌قانونی انجمن موسوم به خط امام شدند

تجمع‌کنندگان دانشگاه سیستان و بلوچستان خواستار برخورد با بی‌قانونی انجمن موسوم به خط امام شدند

تشکل‌های دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان که ظهر امروز در اعتراض به عدم برخورد به قانون شکنی‌های انجمن موسوم به خط امام مقابل دفتر رئیس این دانشگاه تجمع کرده بودند، خواستار برخورد با بی‌قانونی انجمن موسوم به خط امام شدند.

تجمع‌کنندگان دانشگاه سیستان و بلوچستان خواستار برخورد با بی‌قانونی انجمن موسوم به خط امام شدند

(image)

تشکل‌های دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان که ظهر امروز در اعتراض به عدم برخورد به قانون شکنی‌های انجمن موسوم به خط امام مقابل دفتر رئیس این دانشگاه تجمع کرده بودند، خواستار برخورد با بی‌قانونی انجمن موسوم به خط امام شدند.
تجمع‌کنندگان دانشگاه سیستان و بلوچستان خواستار برخورد با بی‌قانونی انجمن موسوم به خط امام شدند

فروش بک لینک

wolrd press news