تبریک کمیته بین المللی المپیک به کیانوش رستمی

تبریک کمیته بین المللی المپیک به کیانوش رستمی

کمیته بین‌المللی المپیک قهرمانی کیانوش رستمی وزنه بردار دسته ۸۵ کیلوگرم را تبریک گفت.

تبریک کمیته بین المللی المپیک به کیانوش رستمی

(image)

کمیته بین‌المللی المپیک قهرمانی کیانوش رستمی وزنه بردار دسته ۸۵ کیلوگرم را تبریک گفت.
تبریک کمیته بین المللی المپیک به کیانوش رستمی

موسیقی