تاکنون ۵۰۰۰نفر به کمپین جهانی «محمد(ص) کیست؟» پیوستند

تاکنون ۵۰۰۰نفر به کمپین جهانی «محمد(ص) کیست؟» پیوستند

کمپین «محمد(ص) کیست؟» در روزهای آغازین ماه شعبان،با هدف معرفی شخصیت حقیقی پیامبر اسلام به جهانیان آغاز شد.

تاکنون ۵۰۰۰نفر به کمپین جهانی «محمد(ص) کیست؟» پیوستند

(image)

کمپین «محمد(ص) کیست؟» در روزهای آغازین ماه شعبان،با هدف معرفی شخصیت حقیقی پیامبر اسلام به جهانیان آغاز شد.
تاکنون ۵۰۰۰نفر به کمپین جهانی «محمد(ص) کیست؟» پیوستند

wolrd press news