تانک و زره پوش در مجلس عراق!/ ساختمان مجلس در بغداد به محاصره درآمد

تانک و زره پوش در مجلس عراق!/ ساختمان مجلس در بغداد به محاصره درآمد

پس از بالا گرفتن اعتراض تعدادی از نمایندگان به رئیس مجلس عراق و ممانعت از برگزاری جلسه، یک منبع پلیس عراق از ا ستقرار نیروهای نظامی – امنیتی در اطراف پارلمان با تجهیزات تانک و زره پوش خبرداد.

تانک و زره پوش در مجلس عراق!/ ساختمان مجلس در بغداد به محاصره درآمد

(image)

پس از بالا گرفتن اعتراض تعدادی از نمایندگان به رئیس مجلس عراق و ممانعت از برگزاری جلسه، یک منبع پلیس عراق از ا ستقرار نیروهای نظامی – امنیتی در اطراف پارلمان با تجهیزات تانک و زره پوش خبرداد.
تانک و زره پوش در مجلس عراق!/ ساختمان مجلس در بغداد به محاصره درآمد

لایسنس نود 32 ورژن 4

بازی