تاسیس ۵ مرکز تحقیقاتی و ۱۱ رشته جدید در علوم پزشکی

تاسیس ۵ مرکز تحقیقاتی و ۱۱ رشته جدید در علوم پزشکی

شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با تاسیس ۵ مرکز تحقیقات، ۱ مجتمع آموزش عالی سلامت و ۱ دانشکده بهداشت موافقت کرد.

تاسیس ۵ مرکز تحقیقاتی و ۱۱ رشته جدید در علوم پزشکی

(image)

شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با تاسیس ۵ مرکز تحقیقات، ۱ مجتمع آموزش عالی سلامت و ۱ دانشکده بهداشت موافقت کرد.
تاسیس ۵ مرکز تحقیقاتی و ۱۱ رشته جدید در علوم پزشکی

دانلود فیلم جدید