تاسیس موسسه تحقیقاتی علوم انسانی مشترک بین ایران و ترکیه

تاسیس موسسه تحقیقاتی علوم انسانی مشترک بین ایران و ترکیه

وزیر علوم از اقدامات بین دو کشور ایران و ترکیه، به تاسیس یک موسسه مطالعاتی تحقیقاتی علوم انسانی مشترک بین دو کشور در ترکیه اشاره کرد.

تاسیس موسسه تحقیقاتی علوم انسانی مشترک بین ایران و ترکیه

(image)

وزیر علوم از اقدامات بین دو کشور ایران و ترکیه، به تاسیس یک موسسه مطالعاتی تحقیقاتی علوم انسانی مشترک بین دو کشور در ترکیه اشاره کرد.
تاسیس موسسه تحقیقاتی علوم انسانی مشترک بین ایران و ترکیه

فیلم سریال آهنگ