تابلوی عجیب نصب شده در یک کتاب فروشی +عکس

تابلوی عجیب نصب شده در یک کتاب فروشی +عکس

روی تابلوی قرار گرفته در کتاب فروشی، نوشته است: مطالعه کردن باعث آسیب جدی به «حماقت» می شود!

تابلوی عجیب نصب شده در یک کتاب فروشی +عکس

(image)

روی تابلوی قرار گرفته در کتاب فروشی، نوشته است: مطالعه کردن باعث آسیب جدی به «حماقت» می شود!
تابلوی عجیب نصب شده در یک کتاب فروشی +عکس

بازی