تأکید رئیس جدید حزب حاکم ترکیه بر تغییر نظام پارلمانی به ریاستی

تأکید رئیس جدید حزب حاکم ترکیه بر تغییر نظام پارلمانی به ریاستی

رئیس جدید حزب حاکم ترکیه ضمن حمایت از تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی تصریح کرد، عملیات نظامی و امنیتی در این کشور علیه تروریسم ادامه خواهد داشت.

تأکید رئیس جدید حزب حاکم ترکیه بر تغییر نظام پارلمانی به ریاستی

(image)

رئیس جدید حزب حاکم ترکیه ضمن حمایت از تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی تصریح کرد، عملیات نظامی و امنیتی در این کشور علیه تروریسم ادامه خواهد داشت.
تأکید رئیس جدید حزب حاکم ترکیه بر تغییر نظام پارلمانی به ریاستی

خبر جدید